De recente terreurdreiging en -aanslagen in West-Europa laten zien dat levensvisie en culturele controverses kunnen leiden tot maatschappelijk ontwrichtende en levensbedreigende incidenten. We starten 2016 met een grote sociale ongerustheid in onze samenleving die alleen maar lijkt toe te nemen. En dat voelen onze leerkrachten als geen ander in de micro-samenleving die de klas heet.

__________________________________________________________________

““Discussion is impossible with someone who claims not to seek the truth, but already to possess it.”
― Romain Rolland, Above the Battle

__________________________________________________________________

In onze scholen worden leerkrachten meer dan ooit uitgedaagd om levensbeschouwelijk omstreden kwesties te bespreken en om de filosofische vorming van hun leerlingen in de juiste banen te leiden. Niet alleen discussies rond thema’s zoals seks, seksuele geaardheid, vrouwenemancipatie, religie, en de recente terreuraanslagen zijn een uitdaging om te bespreken in klas. Ook verschillende lesinhouden zoals de evolutietheorie en historische onderwerpen zoals de kruistochten en de Holocaust kunnen een moeilijke en delicate discussie op gang brengen.

Nochtans is de school de ideale plaats voor jongeren om met elkaar en alle onderlinge verschillen te leren omgaan, en via dialoog van elkaar te leren. Hiervoor hebben scholen, en in uitbreiding onze maatschappij, nood aan bekwame leerkrachten en een afgestemde leerinhoud. Jongeren zouden zo op school enerzijds moeten leren respectvol om gaan met andere visies en anderzijds kritisch leren staan ten opzichte van hun eigen visie wanneer deze dreigt tekort te schieten ten opzichte van wetenschappelijke, democratische en morele maatstaven. In die context hebben de huidige leerkrachten en die van de toekomst nood aan moraal-filosofische en methodisch-didactische vorming en ondersteuning om dergelijke zaken op een onderwijskundig verantwoorde manier aan te pakken.

Uit een enquête bij alle directies van secundaire scholen in Vlaanderen werd duidelijk dat levensbeschouwing en socio-culturele achtergrond het belangrijkste aandeel hebben in ernstige conflictsituaties op school. Het project Democratische Dialoog van het kenniscentrum Urban Coaching & Education, verbonden aan de Erasmushogeschool Brussel, wil scholen ondersteunen in de ontwikkeling van leerlingen tot kritische en democratische ingestelde burgers in een samenleving vol verschillende culturen en overtuigingen. Dialoog coaches gaan meestal in duo naar scholen die assistentie vragen wanneer gevoelige thema’s onbespreekbaar zijn geworden en waar spanningen tussen culturen en levensbeschouwingen de dialoog heeft doen vastlopen zonder uitzicht op verbetering.

Sinds het prille bestaan van Democratische Dialoog (2014) hebben onze dialoogcoaches al tal van interventies op hun palmares staan. De grote vraag vanuit de scholen toont de acute nood aan ondersteuning.  De dialoogcoaches trachten niet alleen om daar waar nodig de dialoog weer op gang te krijgen, zij stellen zich ook als doel om de leerlingen zo veel mogelijk bagage te geven om de zelfredzaamheid in de toekomst te verhogen.

Vanuit het domein EDUCARE (zorg in onderwijs en vrije tijd) ondersteunt het kenniscentrum Urban Coaching & Education de educatieve professional die werkt binnen een grootstedelijke context.
Meer info.